งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GISOnilne

อาคารและสถานที่ (Building for GIS)


 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 
 • สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use for GIS)


 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

โครงสร้างพื้นฐาน

(Infrastructure for GIS)


ด้านคมนาคม

 • ทางรถยนต์และจักรยานยนต์
 • ทางจักรยาน
 • ทางเท้า

ด้านพลังงาน

 • พลังงานไฟฟ้า
 • พลังงานน้ำ
 • พลังงานงานแสงอาทิตย์
 • พลังงานลม

ด้านการจัดการน้ำ

 • ระบบประปา
 • ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ท่อระบายน้ำ
 • คลองชลประทาน
 • ทางน้ำธรรมชาติ

ด้านการสื่อสาร

 • ช่องทางสื่อสารภายใน
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • สัญญาณดาวเทียม 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS)

(Geoinformation technology)


 

     เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Technology) คือ การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจ การทำแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้ระยะไกล (RS) และระบบตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เทคโนโลยีทั้งสามประเภทนี้สามารถนำมาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในได้หลายด้านแตกต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านการออกแบบวางผังเมืองและชุมชน ด้านการเกษตร ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านความมั่นคงทางทหาร เป็นต้น โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงและสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ ดิจิทัล แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     มีหลายหน่วยงานของภาครัฐที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยช์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การประยุกต์ใช้ช้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล (RS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการควบคุมไฟป่า (กรมป่าไม้) , การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Digital เพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ (กรมชลประทาน) , และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เป็นต้น 

      

ด้านการจัดการภัยพิบัติ

     ด้านวิชาการสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินและป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หรือ การเกิดดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (กรมอุตุนิยมวิทยา) , การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามสภาพอากาศ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์การมหาชน) เป็นต้น 

ดาวน์โหลดแผนที่ 

Dowload Map 


 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 


 

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ArcGis Desktop


 • การหาพื้นที่ซ้อนทับกันด้วยคำสั่ง Intersect
 • การรวมพื้นที่ 2 ชั้นข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง Union
 • การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Buffer 
 • การรวมชั้นข้อมูลแผนที่ด้วยคำสั่ง Merge
 • การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Dissolve