งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GISOnilne

งานอาคารและสถานที่ (Building)


 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 
 • สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GISOnilne

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)

 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GISOnilne

งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)


ด้านคมนาคม

 • ทางรถยนต์และจักรยานยนต์
 • ทางจักรยาน
 • ทางเท้า

ด้านพลังงาน

 • พลังงานไฟฟ้า
 • พลังงานน้ำ
 • พลังงานงานแสงอาทิตย์
 • พลังงานลม

ด้านการจัดการน้ำ

 • ระบบประปา
 • ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ท่อระบายน้ำ
 • คลองชลประทาน
 • ทางน้ำธรรมชาติ

ด้านการสื่อสาร

 • ช่องทางสื่อสารภายใน
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • สัญญาณดาวเทียม 

บทความและข่าวสาร

The Articles and News


รัฐบาลไฟเขียวธีออส 2 

 gis

 gis

รัฐบาลไฟเขียวธีออส 2 เดินหน้าพัฒนาประเทศแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีอวกาศ ชี้ไม่ได้เป็นแค่ดาวเทียม!!!

       นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ “ธีออส 2” พร้อมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนจากรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของจิสด้าว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอ โดยมีเป้าหมายหลักสำคัญที่จะพัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการปฏิรูประบบตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่ของประเทศ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาและนำส่งดาวเทียม การพัฒนาระบบผลิตภาพถ่ายและบริการภูมิสารสนเทศ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงระบบประยุกต์การใช้งาน 6 ด้านได้แก่ ด้านน้ำ ด้านการเกษตร ด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการจัดการเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องจากการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางเตรียมการรองรับกรณีที่ดาวเทียมไทยโชตจะหมดอายุการใช้งาน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่คุ้มค่าด้วย  ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ได้นำรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เคยมีมาตั้งแต่ปี 2556 มาทบทวน และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุปว่าโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ต้องเป็นการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำคือตัวดาวเทียมและการนำส่งกลางน้ำคือระบบคลังข้อมูลและบริการภาพถ่ายและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและปลายน้ำคือระบบประยุกต์ใช้งานของหน่วยงานตามภารกิจต่างๆของประเทศนอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมถึงผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมของประเทศ
      ดังนั้น ระบบธีออส 2 จึงไม่ใช่การจัดหาดาวเทียมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการปฏิรูประบบตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ โดยหลังจากนี้ ระบบธีออส 2 จะใช้เวลาในการดำเนินงาน 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ด้วยเงินลงทุน 7,800 ล้านบาท โดยกระบวนการที่เหมาะสมคือการประกวดราคาที่จะให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนของประเทศต่างๆที่มีขีดความสามารถทางเทคนิคสามารถยื่นข้อเสนอได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส คุ้มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ที่มา : http://www.gistda.or.th/main/th/node/1752 

ลงเมื่อวันที่ 10/04/2017 เวลา 16:21 น.


GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่

gis

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ จากการเผาไหม้ป่าขุนช่างเคี่ยน พื้นที่ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรง เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม จิสด้าได้จัดทำเป็นชุดแผนที่พร้อมส่งและสนับสนุนแก่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อการตรวจสอบและสำรวจต่อไป

ที่มา : http://www.gistda.or.th/main/th/node/1254

ลงเมื่อวันที่ 10/04/2017 เวลา 16:26 น.

ดาวน์โหลดแผนที่ 

Dowload Map 


 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 


 

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ArcGis Desktop


 • การหาพื้นที่ซ้อนทับกันด้วยคำสั่ง Intersect
 • การรวมพื้นที่ 2 ชั้นข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง Union
 • การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Buffer 
 • การรวมชั้นข้อมูลแผนที่ด้วยคำสั่ง Merge
 • การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Dissolve