โครงการจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

โครงการจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 

สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว  


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว 

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ArcGis Desktop


  • การหาพื้นที่ซ้อนทับกันด้วยคำสั่ง Intersect
  • การรวมพื้นที่ 2 ชั้นข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง Union
  • การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Buffer 
  • การรวมชั้นข้อมูลแผนที่ด้วยคำสั่ง Merge
  • การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Dissolve

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว