ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (GISMJU)


     เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือที่เรียกว่า ข้อมูล GIS ที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล (Digital Map) 

 

งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GISOnilne

แผนที่ออนไลน์ (Map Online for GIS)


mju


การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use for GIS)


 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

โครงสร้างพื้นฐาน

(Infrastructure for GIS)


ด้านคมนาคม

 • ทางรถยนต์และจักรยานยนต์
 • ทางจักรยาน
 • ทางเท้า

ด้านพลังงาน

 • พลังงานไฟฟ้า
 • พลังงานน้ำ
 • พลังงานงานแสงอาทิตย์
 • พลังงานลม

ด้านการจัดการน้ำ

 • ระบบประปา
 • ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ท่อระบายน้ำ
 • คลองชลประทาน
 • ทางน้ำธรรมชาติ

ด้านการสื่อสาร

 • ช่องทางสื่อสารภายใน
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • สัญญาณดาวเทียม 

ดาวน์โหลดแผนที่ 

Dowload Map 


 • แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ PDF Flie
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 


Dowload Map SHP. Flie

ข้อมูลอาคารและสถานที่