งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GISOnilne

แผนที่ออนไลน์ (Map Online for GIS)การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use for GIS)


 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

โครงสร้างพื้นฐาน

(Infrastructure for GIS)


ด้านคมนาคม

 • ทางรถยนต์และจักรยานยนต์
 • ทางจักรยาน
 • ทางเท้า

ด้านพลังงาน

 • พลังงานไฟฟ้า
 • พลังงานน้ำ
 • พลังงานงานแสงอาทิตย์
 • พลังงานลม

ด้านการจัดการน้ำ

 • ระบบประปา
 • ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ท่อระบายน้ำ
 • คลองชลประทาน
 • ทางน้ำธรรมชาติ

ด้านการสื่อสาร

 • ช่องทางสื่อสารภายใน
 • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • สัญญาณดาวเทียม 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS)

(Geoinformation technology)


 


     เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Technology) คือ การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจ การทำแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้ระยะไกล (RS) และระบบตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เทคโนโลยีทั้งสามประเภทนี้สามารถนำมาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในได้หลายด้านแตกต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านการออกแบบวางผังเมืองและชุมชน ด้านการเกษตร ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านความมั่นคงทางทหาร เป็นต้น โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่มีความแม่นยำสูงและสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบดิจิทัล แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  


GIS: Mapping your World

      This 10 minute video describes how geographic information systems (GIS) are transforming our world. Particular emphasis is on opportunities in communities served by Shasta College's GIS Program.

ดาวน์โหลดแผนที่ 

Dowload Map 


 • แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ PDF Flie
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ
 • แผนที่อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
 • แผนที่อาคารสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 


Dowload Map SHP. Flie

ข้อมูลอาคารและสถานที่