แผนที่แสดงตำแหน่งร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ


แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ


แผนปฎิบัติงานภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัย

 • ยุทธศาสตร์
 • กลยุทธ์
 • ผลลัพธ์ 

โครงการที่สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย

 • โครงการ Well Being มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 • โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
 • โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพ

ระบบค้นหาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

 • ระบบค้นหาอาคารสถานที่
 • ระบบประปา
 • ระบบไฟฟ้า

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินมหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

 

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ArcGis Desktop


 • การหาพื้นที่ซ้อนทับกันด้วยคำสั่ง Intersect
 • การรวมพื้นที่ 2 ชั้นข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง Union
 • การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Buffer 
 • การรวมชั้นข้อมูลแผนที่ด้วยคำสั่ง Merge
 • การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Dissolve

ข้อมูลแผนที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอพร้าว