ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Geographic Information System (GIS)

เกี่ยวกับที่ดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

• คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

• วิทยาลัยพลังงานทดแทน

• สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย

• สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว


โครงการที่สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย

• โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตโครงการพระราชดำริบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2563

ภาพถ่ายมุมสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2563

 

คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ArcGis Desktop


  • การหาพื้นที่ซ้อนทับกันด้วยคำสั่ง Intersect
  • การรวมพื้นที่ 2 ชั้นข้อมูลด้วยชุดคำสั่ง Union
  • การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Buffer 
  • การรวมชั้นข้อมูลแผนที่ด้วยคำสั่ง Merge
  • การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Dissolve