ศูนย์บริการเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศและแผนที่ภาพถ่าย กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Geo-Information Technology Service Center and Aerial Photography Map

เกี่ยวกับที่ดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

• คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

• วิทยาลัยพลังงานทดแทน

• สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย

• สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว


โครงการที่สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย

• โครงการสำรวจผังกายภาพเพื่อจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัย

• โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตโครงการพระราชดำริบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ออนไลน์


ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2563

ภาพถ่ายมุมสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2563

 

แผนผังออนไลน์

Map Online

แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่

แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

แผนผังสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย

แผนผังสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว