ระบบบริการเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศและแผนที่ภาพถ่าย
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ GISMJU ]

     ติดต่อ 095 679 4241

เกี่ยวกับที่ดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

• คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

• วิทยาลัยพลังงานทดแทน

• สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย

• สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว


เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

  • ด้านอาคารและสถานที่
  • ด้านระบบสัญจร
  • ด้านระบบไฟฟ้า
  • ด้านพลังงาน
  • ด้านระบบประปา
  • ด้านระบบระบายน้ำ
  • ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569

ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS

โครงการปรับปรุงข้อมูลที่ดินและทรัพย์สินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [MJU ONE MAP]

                                        ศูนย์บริการเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศและแผนที่ภาพถ่าย
                                              กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (GISMJU)

ศูนย์บริการเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศและแผนที่ภาพถ่าย เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์และมีพันธกิจด้านการให้คำปรึกษาและบริการด้าน GIS ของมหาวิทยาลัย ด้านการสำรวจ การวิเคราะห์ และการจัดทำฐานข้อมูลทางกายภาพ (Data Base) แสดงผลในรูปแบบแผนที่ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรวมถึงให้บริการทางวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรมสัมมนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน GIS ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสู่การพัฒนาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่นำมาประยุกต์ใช้ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน


           

เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ GIS [ Geographic Information System] คือ การรวบรวมการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลด้านต่างๆนำมาซ้อนทับกันที่เราเรียกกันว่า Layer ซึ่งมีลักษณะเป็น จุด (Point) เส้น (Line) พื้นที่ (Polygon)  ทำให้เกิดในรูปแบบลักษณะของแผนที่ นำไปสู่การวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือสามารถนำไปต่อยอดเป็น Solution เพื่อให้เกิดเป็น Location Intelligence การวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ เช่น การออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม การออกแบบวางผังเมือง การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และการวางเส้นทางขนส่ง Logistics เป็นต้น 


       

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

[Download] แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูล

แบบฟอร์มขออนุเคราะห์สนับสนุน

Download! แผนผัง

แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

แผนผังคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนผังวิทยาลัยพลังงานทดแทน

แผนผังสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอสันทราย

แผนผังสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว